ESG (Environmental, Social and Governance) to pojęcie odnoszące się do trzech kluczowych czynników, które są brane pod uwagę przy ocenie zrównoważonego i odpowiedzialnego działania przedsiębiorstw i inwestycji – środowiskowego, społecznego i zarządczego. ESG oznacza podejście inwestycyjne, które, oprócz wskaźników finansowych, uwzględnia również kryteria pozafinansowe przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

ESG składa się z trzech filarów:

Environmental (środowiskowy) – odnosi się do wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne i obejmuje kwestie związane z emisją gazów cieplarnianych, zużyciem energii, efektywnością energetyczną, zarządzaniem odpadami, ochroną zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem powietrza i wody oraz ochroną bioróżnorodności.

Social (społeczny) – odnosi się do wpływu działalności przedsiębiorstw na społeczeństwo, pracowników, klientów, dostawców oraz lokalne społeczności. Wśród zagadnień społecznych znajdują się prawa człowieka, warunki pracy i wynagradzania, polityka różnorodności i równości, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, relacje z interesariuszami oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

Governance (zarządzanie) – odnosi się do procesów zarządzania i sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwami i uwzględnia aspekty, takie jak przejrzystość, etykę biznesu, odpowiedzialność korporacyjną, niezależność organów nadzorczych, skład i wynagrodzenie organów zarządczych oraz podejście do zarządzania ryzykiem.

Wdrożenie podejścia ESG polega na uwzględnieniu tych trzech czynników w strategii i praktykach organizacji, a następnie monitorowaniu i ocenie działań przedsiębiorstwa za pomocą odpowiednich wskaźników. Pozwala to inwestorom lepiej zrozumieć ryzyko i potencjał związany z daną inwestycją.

Organy europejskie traktują kwestie zrównoważonego rozwoju w sposób priorytetowy, dlatego opracowały ramy prawne dotyczące uwzględniania czynników ESG w sektorze finansowym. Regulacje te nakładają na uczestników rynku finansowego obowiązek ujawniania szczegółowych informacji dotyczących ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe akty prawne dotyczące ESG, które zostały przyjęte przez pracodawcę unijnego dla sektora finansowego, to:

  • Rozporządzenie (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”).To rozporządzenie wprowadza obowiązek dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych do ujawniania informacji dotyczących celów związanych z rozwojem zrównoważonym, jak również wprowadza rozróżnienie na produkty finansowe związane z rozwojem zrównoważonym od tych, które nie są związane z rozwojem zrównoważonym.
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych („Rozporządzenie RTS”).
  • Rozporządzenie (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 ( „Taksonomia”)

W wykonaniu obowiązków określonych w powołanych aktach prawnych, Valuetech Seed. Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działająca jako zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, oświadcza, co następuje.

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, Spółka oświadcza, że na obecnym etapie nie posiada strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Spółka uznaje, że aktualnie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju nie wpływają w sposób istotny na zwrot z oferowanych przez nią produktów finansowych (alternatywna spółka inwestycyjna). Ocena ta została dokonana po uwzględnieniu czynników, takich jak rodzaj oferowanego przez Spółkę produktu finansowego, planowany rozmiar działalności Spółki w najbliższym okresie, przyjęte w polityce i strategii inwestycyjnej ASI dopuszczalne rodzaje lokat, kryteria doboru lokat, zasady dywersyfikacji lokat oraz zdywersyfikowany katalog sektorów, w których ASI będzie poszukiwała potencjalnych lokat.

Spółka będzie na bieżąco monitorować ryzyka dla zrównoważonego i w przypadku zidentyfikowania wzrostu ich wpływu na zwrot z tytułu uczestnictwa w ASI, Spółka podejmie odpowiednie działania w celu przekazania stosownych informacji inwestorom ASI.

 

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b Rozporządzenia SFDR oraz art. 12 Rozporządzenia RTS Spółka informuje, że nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Spółka uzasadnia swoją decyzję wczesnym etapem działalności ASI, skalą tej działalności i założeniami co do przebiegu procesu inwestycyjnego, a także rodzajem udostępnianych produktów finansowych oraz ograniczoną dostępnością i jakością danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy w zakresie czynników ESG.

Spółka rozważy wzięcie pod uwagę niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego w przypadku rozwoju skali prowadzonej działalności oraz zwiększoną dostępnością danych raportowanych w zakresie zrównoważonego rozwoju w przyszłości.